lit-LI

Privatumo apsauga

Šiame pranešime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kaip „Coface“, jos filialai ir asocijuotosios įmonės (toliau –„Coface“), kurios yra įsteigtos Europos Sąjungoje, renka, tvarko, naudoja, perduoda ir atskleidžia asmens duomenis (internetu ir ne internetu) „Coface“ teikiant paslaugas verslo klientams (toliau –Paslaugos). Fiziniai asmenys, kurių asmens duomenis „Coface“ tvarko, šiame pranešime toliau vadinami „Jūs“. Šiems asmenims arba duomenų subjektams gali būti priskiriami asmenys, kurie dirba mūsų klientams, jų filialams arba trečiosioms šalims arba kuriuos pastarieji samdo ryšium su Paslaugomis.
 
„Coface“ grupė yra įsipareigojusi saugoti asmens duomenis, kaip numatyta Europos įstatymuose ir reglamentuose dėl asmens duomenų, o ypač BDAR. Būdami „Coface“ grupės dalimi, mes siekiame taikyti su asmens duomenų apsauga susijusias taisykles Jūsų labui.
 
Vykdydama verslo veiklą, „Coface“ taip pat gali rinkti ir tvarkyti asmens duomenis iš kitų šaltinių, reguliavimo tikslais, vykdydama sutartinius ir ikisutartinius įsipareigojimus, o taip pat siekdama teisėtų „Coface“ verslo interesų. Toks duomenų tvarkymas gali apimti ir asmens duomenų tvarkymą rengiant verslo informacijos ataskaitas, mūsų klientų skolininkų asmens duomenų tvarkymą rizikos valdymo tikslais, kredito limitų nustatymo ir skolų išieškojimo tikslais, arba mūsų klientų verslo partnerių asmens duomenų tvarkymą tais pačiais minėtaisiais tikslais.
 
 
ASMENS DUOMENYS
Asmens duomenysyra visa informacija, kuri yra tiesiogiai susijusi su gyvu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Jiems priskiriama ir įvairi informacija, iš kurios, kartu paėmus, galima nustatyti konkretaus asmens tapatybę, o taip pat asmens duomenys, iš kurių pašalinta asmeninė informacija, užšifruoti arba pseudonimais užkoduoti asmens duomenys, jeigu jais naudojantis vis tiek galima nustatyti asmens tapatybę.
 
Asmens duomenims pirmiausia priskiriami:
 • vardas ir pavardė;
 • gimimo data;
 • namų adresas;
 • el. pašto adresas (pavyzdžiui, toks kaip vardas.pavarde@imone.com);
 • telefono arba fakso numeris;
 • sąskaitos informacija ir susijusi kontaktinė informacija;
 • tapatybės kodas (pavyzdžiui, tapatybės kortelės, paso, socialinio draudimo numeris);
 • vietos nustatymo duomenys;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • slapukų ID;
 • nuotraukos arba atvaizdai vaizdo įraše;
 • telefono pokalbių arba elektroniniai įrašai.
 
Teikdama tam tikras Paslaugas, „Coface“ gali gauti informacijos iš Jūsų arba trečiųjų asmenų, įskaitant:
 • tikrojo (-ųjų) savininko( -ų) pavardę (-es); ir
 • su darbo santykiais susijusios informacijos (einamos vadovaujančios pareigos, akcijų dalis ir CV); ir
 • informacijos apie priežiūros įstaigų ir kitus tyrimus arba teismo procesus, kurie vyksta arba vyko Jūsų atžvilgiu.  
 
Neskelbtini asmens duomenys yra asmens duomenys, kurie atskleidžia
 • rasinę arba etninę kilmę;
 • politines nuostatas arba narystę profesinėje sąjungoje;
 • tikėjimą arba filosofinius įsitikinimus;
 • genetinius ir biometrinius duomenis, kai pastarieji tvarkomi fizinio asmens tapatybės nustatymo tikslu;
 • sveikatos duomenis;
 • seksualinę orientaciją;
 • baudžiamuosius nuosprendžius arba pažeidimus.
 
Pagal Europos Sąjungos arba nacionalinius įstatymus, vykdydama išsamaus patikrinimo veiklą, kuria „Coface“ siekia tenkinti jai privalomus įvairius teisinius ir priežiūros reikalavimus, Coface“ gali iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų ir kitų šaltinių gauti tam tikrus neskelbtinus asmens duomenis, kurių kiekis turi visada būti proporcingas siekiamam tikslui.
 
 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS
„Coface“ turi rinkti ir tvarkyti tam tikrus asmens duomenis, kad galėtų teikti Paslaugas, arba kadangi „Coface“ turi teisinę prievolę tai daryti priežiūros tikslais arba tvarkydama ir vykdydama sudarytas sutartis.
 
Tokia apimtimi Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi BDAR 6(1)(b) ir 6(1)(c) straipsniuose nurodytais pagrindais, o taip pat siekiant pagrįstų „Coface“ grupės verslo interesų BDAR 6(1)(f) straipsnyje nurodytais tikslais.
 
Minėtaisiais tikslais bei vykdydama „Coface“ grupės kreditingumo vertinimo, mokėjimo atidėjimų valdymo, prekybos kreditų draudimo, perdraudimo, informacijos teikimo, skolų išieškojimo, laidavimo, faktoringo ir finansavimo veiklą, o taip pat bet kurios „Coface“ grupės įmonės naujo verslo ar veiklos tikslais „Coface“ renka ir tvarko asmens duomenis, gautus iš įvairių šaltinių, įskaitant:
 
 • teikiant paslaugas: „Coface“ gali rinkti asmens duomenis teikdama Paslaugas;
 • iš išorinių šaltinių: „Coface“ gali gauti asmens duomenų iš kitų šaltinių, kaip antai: viešų duomenų bazių arba informacijos paslaugų teikėjų;
 • iš kitų šaltinių: „Coface“ gali rinkti asmens duomenis ir iš kitų šaltinių, pvz., Jums susitikus su „Coface“ atstovu prieš sudarant kokį nors sandorį, prašant „Coface“ pateikti pasiūlymą arba dalyvaujant sandoryje arba sutartyje, nurodžius Jus Jūsų arba trečiosios šalies pateiktame darbus atliekančių šalių sąraše arba informacijoje, gautoje iš su sandoriu susijusios duomenų saugyklos.
 
Kaip minėta, „Coface“ ir jos paslaugų teikėjai gali tvarkyti ir naudoti asmens duomenis siekdami teisėtų verslo interesų, įskaitant:
 
 • patvirtinti įgaliotuosius teisę pasirašyti turinčius asmenis, kai sudaromos sutartys;
 • patikrinti asmens tapatybę, kai atliekamos operacijos arba sudaromos sutartys;
 • susisiekti su fiziniais asmenimis dėl sudarytų sutarčių arba atliktų operacijų;
 • vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su suteiktomis Paslaugomis;
 • atsakyti į prašymus pateikti informacijos, kuriuos gauname iš savo klientų ir (arba) atitinkamų trečiųjų šalių, teikdami „Coface“ Paslaugas,
 • tvarkyti paskyras ir komercinius santykius bei juos apsaugoti;
 • apsaugoti asmens duomenis;
 • informavimo ir verslo tikslais (greta kita ko, auditui, duomenų analizei, „Coface“ produktų ir paslaugų tobulinimui ir naujų kūrimui, pardavimo skatinimo arba rinkodaros kampanijų veiksmingumo vertinimui);
 • rizikos valdymo ir atitikties užtikrinimo tikslais (greta kita ko, užtikrinant „Coface“ teisinių ir priežiūros įsipareigojimų vykdymą, ypač susijusių su „pažink savo klientą“, kovos su pinigų plovimu, sukčiavimu ir kitomis būtinomis klientų stebėsenos ir patikrinimo procedūromis, išsamaus patikrinimo reikalavimais, taisyklėmis dėl sankcijų);
 • laikantis įstatymų ir reglamentų nuostatų, o taip pat kitų teisinio proceso ir teisėsaugos reikalavimų (pvz., greta kita ko, vidinės politikos); ir
 • informuojant mūsų klientus arba sutarčių ir politikų sąlygų pakeitimus arba atnaujinimus.
 
Asmens duomenys, kuriuos „Coface“ renka ir tvarko vykdydama savo teisinius ir kontrolės įsipareigojimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, tvarkomi išimtinai šiais tikslais, nebent būtų leidžiama kitaip.
 
SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek būtina arba leidžiama, atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie buvo surinkti, tačiau jokiu būdu ne ilgiau, negu iki teisinių procesų, susijusių su esamomis sutartimis, senaties termino pabaigos, kuris pratęsiamas vykstančio bylinėjimosi trukmei, arba teisinės prievolės, kurią „Coface“ privalo vykdyti, nustatytą laikotarpį. Kitų asmenų asmens duomenys, įskaitant skolininkų asmens duomenis, bus tvarkomi BDAR 6(1)(b), 6(1)(c) ir 6(1)(f) straipsniuose numatytais tikslais ir saugomi pirmiau nurodytą laiką.
 
 
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas yra vienas iš pagrindinių „Coface“ prioritetų.
 
„Coface“ taiko pagrįstas fizines, technines, elektronines, procedūrines ir organizacines apsaugos bei saugumo priemones, kuriomis saugo asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo arba prieigos prie jų, nepaisant to, ar juos „Coface“ tvarko Europos Sąjungoje, ar kitur.
 
Prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems ji būtina teisėtais ir konkrečiais verslo tikslais. Asmens duomenų apsauga – neatsiejama „Coface“ elgesio kodekso ir konkrečių vidaus procedūrų dalis. „Coface“ darbuotojams už šių reikalavimų nesilaikymą taikomos drausminės nuobaudos.
 
 
ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS
„Coface“ teikiant Paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi ir naudojami kitose „Coface“ grupei priklausančiose arba „Coface“ partnerių įmonėse arba joms perduodami, įskaitant, kur taikoma, už Europos Sąjungos ribų, o taip pat „Coface“ grupės perdraudikams, brokeriams ir nepriklausomiems paslaugų teikėjams, kaip antai: IT ir infrastruktūros, klientų aptarnavimo, el. pašto pristatymo, audito ir kitų paslaugų teikėjai, nepriklausomi ekspertai ir konsultantai, įskaitant advokatus, mokesčių konsultantus arba auditorius arba kitus asmenis, dėl kurių aiškiai susitarta su Jumis arba reikalaujama ar leidžiama pagal taikomus įstatymus.
 
Be to, „Coface“ gali naudoti, atskleisti arba perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai, jeigu vykdoma viso verslo arba jo dalies reorganizacija (susijungimas, pardavimas, steigiama bendra įmonė, perleidimas, perdavimas ir kt.) arba kaip to aiškiai reikalauja klientai (arba mūsų kliento atstovai).
 
Duomenų gavėjai priklauso nuo to, kokios Paslaugos yra teikiamos, ir jiems bus taikomi „Coface“ ir jos kliento arba kitų sutarties šalių sutarti konfidencialumo apribojimai.
 
Europos Komisija yra patvirtinusi kai kurias EEE nepriklausančias šalis kaip suteikiančias pakankamą duomenų apsaugą pagal EEE standartus. Siekdama užtikrinti pakankamą Jūsų asmens duomenų apsaugos lygį, jeigu jie perduodami už ES / EEE ribų, „Coface“ sudaro sutartis su duomenų gavėjais, į kurias, kai taikoma, įtraukiamos Europos Komisijos pagal BDAR 46(2)(c) straipsnį parengtos standartinės sutarčių sąlygos. Tokių sutarčių kopijas galima gauti iš „Coface“ duomenų apsaugos specialisto.
 
„Coface“ taip pat gali perduoti ir atskleisti asmens duomenis šiais atvejais:
 
 • laikydamasi taikomų įstatymų, įskaitant užsienių šalių įstatymus ir reglamentus, atsakydama į viešųjų, valdžios arba priežiūros įstaigų, kurioms visame pasaulyje yra pavaldžios arba paklūsta „Coface“ grupės įmonės, užklausas ir bendradarbiaudama su jomis, o taip pat dėl kitų teisinių priežasčių;
 • atsakydama teismams ir priešingai šaliai teismo procese bei kitoms atitinkamoms šalims pagal teismo orderį arba procesą, kuris vyksta bylinėjimosi ir arbitražo kontekste;
 • atsakydama į priežiūros įstaigų, kurioms „Coface“ grupės įmonės paklūsta visame pasaulyje, reikalavimus teikti ataskaitas; ir
 • saugodama „Coface“ grupės įmonių ir (arba) mūsų klientų ir kitų asmenų teises arba turtą.
 
TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS
Šiame pranešime apie privatumo apsaugą neaptariami trečiųjų šalių ar operatorių, kurie teikia, pavyzdžiui, svetainių prieglobos ar kitas su „Coface“ teikiamomis Paslaugomis susijusias paslaugas, taikomi duomenų apsaugos metodai, ir „Coface“ jokiomis aplinkybėmis už juos neatsako.
 
JŪSŲ TEISĖS IR NAUDOJIMASIS JOMIS
Kaip duomenų subjektas, turite teisę BDAR ir konkrečiuose įstatymuose arba reglamentuose numatytomis sąlygomis prašyti leisti susipažinti su anksčiau pateiktais asmens duomenimis, juos pataisyti, atnaujinti, pakeisti, sustabdyti arba apriboti jų tvarkymą, juos ištrinti arba gauti elektroninę savo asmens duomenų kopiją, kad galėtumėte ją pateikti kitai bendrovei tokia apimtimi, kiek Jūsų teisė į duomenų perkeliamumą numatyta taikomuose įstatymuose.
 
Galite pasinaudoti visomis šiomis teisėmis, kreipdamiesi į „Coface“ duomenų apsaugos specialistą, kuris vadovauja mūsų asmens duomenų apsaugos tarnybai, el. paštu coface_dpo@coface.com
arba šiuo adresu:
Data Protection Office/Group Compliance Department (Duomenų apsaugos biuras / Grupės atitikties užtikrinimo departamentas)
1, place Costes et Bellonte - 92270 BOIS-COLOMBES.
Atsakysime į Jūsų prašymą taikomuose įstatymuose nustatyta tvarka.
 
Jeigu pasitaiko kokių nors nesklandumų, visi asmenys, kurių asmens duomenys bus tvarkomi, turi teisę pateikti skundą priežiūros įstaigai BDAR 57(1)(f) straipsnyje nustatyta tvarka.
„Coface“ grupės kompetentinga priežiūros įstaiga:
Commission nationale de l'informatique et des libertés
Adresas : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
Tel. +33 01 53 73 22 22
Tvarkomų asmens duomenų valdytojas visais pirma nurodytais tikslais yra Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur Baltics filialas, UAB Coface Credit Management Services, UAB Coface Baltics Services, kurių registruotojo biuro adresas: A. Tumėno g. 4. LT – 01109, Vilnius
 
ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR TVARKYMAS RINKODAROS TIKSLAIS
„Coface“ gali naudoti Jūsų pateiktus asmens duomenis pardavimo skatinimo tikslais, pavyzdžiui, informuodama Jus apie „Coface“ grupės narių naujus produktus arba paslaugas, arba esamų produktų pasikeitimus. Jūsų asmens duomenys nebus parduodami trečiosioms šalims rinkodaros kampanijoms vykdyti be išankstinio Jūsų sutikimo. Be to, turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais bet kuriuo metu kreipdamiesi į pirma nurodytą tarnybą ir tada „Coface“ nedelsdama nustos naudoti Jūsų asmens duomenis ir nenaudos jų minėtaisiais tikslais ateityje.
 
Su Jumis gali būti susisiekta telefonu ir (arba) el. paštu „Coface“ produktų ir paslaugų rinkodaros tikslais.
 
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi „Coface“ rinkodaros tikslais remiantis Jūsų sutikimu, kol pastarasis bus atšauktas. Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Be to, turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais; gavusi Jūsų prieštaravimą, „Coface“ nedelsdama nustos naudoti Jūsų asmens duomenis ir nenaudos jų minėtaisiais tikslais ateityje. Savo teisėmis galite pasinaudoti nusiuntę el. pranešimą adresu coface_dpo@coface.com
                                                        
Sutikus, kad su Jumis būtų susisiekiama telefonu ir (arba) el. paštu, Jūsų asmens duomenys (t. y., vardas, pavardė, lytis, pašto adresas, el. pašto adresas, fiksuotojo ir mobiliojo ryšio telefono numeriai) bus tvarkomi „Coface“ rinkodaros tikslais, kurie atitinka pagrįstus „Coface“ verslo interesus, BDAR 6(1)(f) straipsnyje nustatytais pagrindais.
 
JURISDIKCIJA IR DUOMENŲ TARPTAUTINIS PERDAVIMAS
Asmens duomenys gali būtų renkami, naudojami, tvarkomi ir saugomi bet kurioje šalyje, kur „Coface“ turi patalpas, arba kurioje „Coface“ samdo paslaugų teikėjus, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, o taip pat jose atskleidžiami ir į jas perduodami. Tam tikrais atvejais teismai, teisėsaugos, priežiūros ir saugumo įstaigos tose šalyse gali turėti teisės aktuose numatytą teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis.
 
ŠIO PRANEŠIMO APIE PRIVATUMO APSAUGĄ ATNAUJINIMAI ARBA PAKEITIMAI
„Coface“ gali kartkartėmis pakeisti šį pranešimą apie privatumo apsaugą. Paskutinio pakeitimo data, nurodyta pranešimo viršuje, parodo, kada pranešimas apie privatumo apsaugą buvo paskutinį kartą peržiūrėtas ir (arba) atnaujintas.
 
Visi pranešimo pakeitimai įsigalioja nuo dienos, kurią „Coface“ paskelbia peržiūrėtą pranešimą interneto svetainėje. Jeigu po pranešimo apie asmens duomenų apsaugą toliau teikiate asmens duomenis, tai vertinama kaip Jūsų sutikimas laikytis peržiūrėtų ir (arba) atnaujintų pranešimo sąlygų.
 
SUSISIEKITE SU „COFACE“
Su Jūsų pateiktais asmens duomenimis susijusias Paslaugas teikianti „Coface“ įmonė yra duomenų valdytoja, atsakinga už asmens duomenų rinkimą, naudojimą, tvarkymą, perdavimą ir atskleidimą.
 
Jeigu norite sužinoti, kuri „Coface“ įmonė atsako už šias Paslaugas, arba turite klausimų dėl šio pranešimo apie privatumo apsaugą, galite kreiptis į „Coface“ duomenų apsaugos specialistą, kuris vadovauja mūsų asmens duomenų apsaugos tarnybai, el. paštu DP-baltics@coface.com arba šiuo adresu: COFACE, A. Tumėno g. 4. LT – 01109, Vilnius.
Viršus
 • Lithuanian
 • English