lit-LI
11/02/2019
Šalių rizikos ir ekonomikos apžvalgos

2018 m. finansinių metų rezultatai: grynasis pelnas paaugo 47 % iki 122,3 mln. EUR, 100 % jo bus išmokėta akcininkams

2018 m. finansinių metų rezultatai: grynasis pelnas paaugo 47 % iki 122,3 mln. EUR, 100 % jo bus išmokėta akcininkams
  • Apyvarta: 1,385 mln. EUR, 4,6 % augimas, esant pastoviai palyginamajai bazei ir pastoviam valiutų kursui;

• 2018 m. 4-as ketv. augo 6,3 %, palyginti su 2017 m. 4 ketv. ir 4,0 %, neskaitant vienkartinių koregavimų [1];
• 5,7 % kredito draudimo augimas, esant pastoviam valiutų kursui;
• Rekordinė draudžiamoji apyvarta ir klientų išlaikymas.

 

 

  • 45,1 % grynasis nuostolingumo koeficientas pagerintas 6,2 procentinio punkto. Metinis grynasis sudėtinis koeficientas - 79,6 %;

• Pasitelkiant tinkamą žalų valdymą ir griežtą rizikos valdymo politiką, 2018 m. 4 ketv. grynasis nuostolingumo koeficientas buvo 45,5 %;
• Grynasis metinis išlaidų koeficientas smuko 0,7 procentinio punkto iki 34,5 %, lyginant su 2017 m. buvusiu 35,2 %. Tai nulėmė griežta išlaidų kontrolė ir ilgalaikės investicijos;
• 2018 m. 4 ketv. grynasis sudėtinis koeficientas buvo 81,4 %.

  • 122,3 mln. EUR grynasis pelnas (grupės dalis), iš kurio 24,1 mln. EUR gauta 2018 m. 4 ketv., metinis RoATE [2] pasiekė 7,7 %;

• Rekordinis 0,79 EUR pelnas už vieną akciją.

  • Mokumo koeficientas išaugo iki  ~169 % [3], t.y. virš tikslinio diapazono (140 %–160 %);

• 2019 m. vasarą „Coface“ vis dar sieks registruoti patvirtinimui savo vidinį modelį ir dėl to su reguliuotoju pradėjo vesti diskusijas.

  • „Coface“ toliau aktyviai tvarko savo kapitalo bazę;

• Siūloma 100 % metinių rezultatų išmoka, kurios bent 60 % sudarytų dividendai [4]

 

Jei nenurodyta kitaip, pakeitimai pateikiami lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. buvusiais rezultatais.

 

XAVIER DURAND,„COFACE“ ĮMONĖS GENERALINIS DIREKTORIUS TEIGĖ:

„Geri mūsų 2018 m. rezultatai parodo mūsų„Fit to Win“ strateginio plano aktualumą vis nepastovesnėje ekonominėje  aplinkoje. Mūsų 122 mln. EUR grynasis pelnas augo 47 % ir atitinka kapitalo grąžą, kuri beveik prilygsta mūsų vidurkiui per ciklą tikslą, ir pašalina tolesnių kapitalo optimizavimo veiksmų būtinybę. 169 % mokumo koeficientas atspindi mūsų balanso stiprybę ir dėl to galime pasiūlyti 100 % savo grynojo pelno išmokos koeficientą. Tokie solidūs skaičiai buvo pasiekti tuo metu, kai atsirado naujų rizikos veiksnių (Kinijos ekonomikos sulėtėjimas,„Brexit“, JAV vyriausybės uždarymas, prekybos karai) šalia jau buvusių rizikos veiksnių (Argentina, Turkija).

2019 m. gerindami savo rizikos infrastruktūrą, kuri stiprėjo pastaruosius trejus metus, toliau tęsime savo griežtą rizikos vertinimo  politiką bei investavimo strategiją. Planuojame investuoti 25 mln. EUR į didelius projektus, įskaitant naujų apskaitos standartų įdiegimą.

Be to, pradėjome diskusijas su Prancūzijos reguliuotoju dėl savo vidinio modelio. Vis dar siekiame teikti savo paraišką dėl registracijos 2019 m. vasarą.“

 

PAGRINDINIAI DUOMENYS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

COFACE SA direktorių valdyba savo susirinkime, vykusiame 2019 m. vasario 11 d., išnagrinėjo 2018 m. gruodžio 31 d. konsoliduotas finansines ataskaitas.

Jas peržiūrėjo audito komitetas, ataskaitos neaudituotos, vyksta sertifikavimas.

 

Pajamų ataskaitos elementai mln. EUR 2017 2018 %

%

ankst. val. kurs.

Bendrosios uždirbtos pajamos 1 109,7 1 142,6 +3,0 % +5,7 %
Paslaugų pajamos 245,2 242,1 (1,3) % (0,1) %
PAJAMOS 1 354,9 1 384,7 +2,2 % +4,6 %
RIZIKOS VERTINIMO PAJAMOS / NUOSTOLIAI PO PERDRAUDIMO 99,8 157,8 x1,6 x1,5
Investicijų pajamos, grynosios valdymo išlaidos 55,3 51,1 (7,5) % +10,3 %
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 155,0 208,9 x1,3 x1,4
Kitos veiklos pajamos / išlaidos (0,6) (5,0) x8,5 Netaikoma
VEIKLOS PELNAS 154,4 203,9 x1,3 x1,4
GRYNASIS PELNAS 83,2 122,3 x1,5 x1,5

 

Pagrindiniai koeficientai 2017 2018 %  
Grynasis nuostolingumo koeficientas po perdraudimo 51,4 % 45,1 % (6,2) proc. punkt.
Grynasis išlaidų koeficientas po perdraudimo 35,2 % 34,5 % (0,7) proc. punkt.
Grynasis sudėtinis koeficientas po perdraudimo 86,6 % 79,6 % (7,0) proc. punkt.

 

Balanso elementai mln. EUR 2017 2018 %  
Nuosavas kapitalas (grupės dalis) 1 802,6 1 806,2 +0,2 %  
MOKUMO KOEFICIENTAS 164 %* 169 %[5] +5 proc. punkt.

 

* 2017 m. pabaigos galutinis mokumo koeficientas yra 164 % (pagal „Coface“ Mokumo II aiškinimą bei integruojant griežtesnį faktoringo FCR apskaičiavimą, siekiant numatyti reguliavimo pokyčius). Neaudituota.

 

 APYVARTA

2018 m. „Coface“ užfiksavo 1 384,7 mln. EUR konsoliduotą apyvartą, kuri, lyginant su 2017 m., padidėjo +4,6 %, esant pastoviam valiutų keitimo kursui. Per ataskaitinį laikotarpį (esant kintamam valiutų keitimo kursui) apyvarta padidėjo +2,2 % dėl euro sustiprėjimo kitų valiutų atžvilgiu, kur grupė vykdo veiklą.
Patvirtinant ankstesnių ketvirčių tendencijas „Coface“ klientų verslo augimas davė +6,1 % teigiamą efektą, nepaisant nedidelio sulėtėjimo metų pabaigoje. Toliau kontroliuojamas draudimo kainos mažėjimas (1,4 %) buvo įtakotas tinkamo komercinio valdymo bei kainodaros peržiūros didesnės rizikos rinkose.
Klientų išlaikymo rodiklis daugumoje regionų buvo aukštas ir pasiekė grupės rekordinį 91,1 % metinį lygį. Naujas verslas iš viso atnešė 116 mln. EUR pajamų, t. y. 13 mln. EUR mažiau nei 2017 m., laikantis griežtos rizikos vertinimo politikos. Ketvirtajame ketvirtyje augimas buvo labai nežymus, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., taip patvirtinant visus metus vykusį laipsnišką mažėjimą.

Draudimo apyvarta (įskaitant obligacijų draudimą ir vieno pirkėjo rizikos draudimą) padidėjo +5,7 %, esant pastoviai palyginamajai bazei ir valiutų keitimo kursui, lyginant su 2017 m. (arba +3,0 % pagal dabartinį valiutų keitimo kursą), dėl grįžimo prie augimo brandžiose rinkose. Tai nulėmė mūsų klientų verslo augimas bei aukštas sutarčių išlaikymo lygis.

Lyginant su 2017 m., apyvarta iš kitos veiklos (faktoringo ir paslaugų) sumažėjo -1,3 % dėl mažų faktoringo įplaukų Vokietijoje, griežtos tarifų ir rizikos kontrolės kontekste. Šį kritimą kompensavo geras paslaugų pajamų augimas.

 

Bendrosios pajamos mln. EUR 2017 2018 %

%

elim. val. kurs.

Šiaurės Europa 303,9 303,1 (0,3) % (0,2) %
Vakarų Europa 280,8 284,0 +1,1 % +1,6 %
Vidurio ir Rytų Europa 127,7 133,8 +4,8 % +6,1 %
Viduržemio jūros regionas ir Afrika 348,0 370,4 +6,4 % +8,2 %
Šiaurės Amerika 121,9 126,5 +3,8 % +8,3 %
Lotynų Amerika 75,7 71,5 (5,5) % +11,9 %
Azijos Ramiojo vandenyno regionas 96,9 95,4 (1,5) % +2,7 %
Visa grupė 1 354,9 1 384,7 +2,2 % +4,6 %

 

Šiaurės Europos regione apyvarta sumažėjo -0,3 % arba -0,2 %, esant pastoviam valiutų keitimo kursui – daugiausia dėl mažesnių faktoringo įplaukų. Dėl draudėjų veiklos augimo ir gero klientų išlaikymo lygio kredito draudimo pajamos padidėjo +1,6 %, kas žymi pastaruosius kelerius metus stebėtos draudimo pajamų mažėjimo tendencijos pasikeitimą.

Vakarų Europoje apyvarta augo +1,1 % arba +1,6 %, esant pastoviam valiutų keitimo kursui. Viena vertus, tai pasiekta dėl mūsų esamų klientų veiklos augimo, kita vertus, dėl grupės pasiekto rekordinio klientų išlaikymo lygio.

Vidurio ir Rytų Europoje apyvarta augo +4,8 % arba +6,1 %, esant pastoviam valiutų keitimo kursui. Šis augimas vyko griežto rizikos vertinimo kontekste, ypač Lenkijoje, kur faktoringo įplaukos taip pat augo.

Viduržemio jūros ir Afrikoje regione, kur dominuoja Italija ir Ispanija, apyvarta augo +6,4 % arba +8,2 %, esant pastoviam valiutų keitimo kursui. Tai nulėmė geri pardavimo rezultatai bei draudėjų verslo augimas.

Šiaurės Amerikoje apyvarta augo +3,8 % arba +8,3 %, esant pastoviam valiutų keitimo kursui. Šiuo metu grupė stabilizavo savo portfelį, o didelių sutarčių pasirašymas, ypač vieno pirkėjo rizikos, paaiškina žymų apyvartos augimą.

Apyvarta Azijos Ramiojo vandenyno regione sumažėjo -1,5 % esant kintamam valiutų keitimo kursui arba padidėjo +2,7 %, esant pastoviam valiutų keitimo kursui. Klientų veikla aktyvėja ir regione fiksuojami geri pardavimo rezultatai kreditų draudimo srityje. Dalį šio augimo sumažino dideli draudimo įmokų grąžinimai (dėl mažo nuostolingumo).

Lotynų Amerikoje apyvarta sumažėjo -5,5 % esant kintamam valiutų keitimo kursui arba padidėjo +11,9 % esant pastoviam valiutų keitimo kursui. Tai nulėmė geras klientų veiklos lygis ir didelių tarptautinių sutarčių pasirašymas. Toks padidėjimas pasiektas dėl apdairaus rizikos valdymo (valiutų rinkų neramumų kontekste).

 

REZULTATAI

-        Sudėtinis koeficientas

 

Grynasis sudėtinis koeficientas po perdraudimo už metus buvo 79,6 % (lyginant su ankstesniais metais, nukrito 7,0 punktais). Šis koeficientas 2018 m. 4-ą ketv. buvo 81,4 %. Tai byloja apie tolesnį laipsnišką išmokų koeficiento normalizavimą.

(i)                  Nuostolingumo koeficientas

2018 m. bendras nuostolingumo koeficientas buvo 44,2 % ir padidėjo 7,2 punkto, lyginant su ankstesniais metais. 2018 m. 4 ketv. bendras nuostolingumo koeficientas buvo 45,3 %, tačiau dėl palankaus valiutos kurso poveikio (įsipareigojimų perkainojimas vietos valiuta) padidėjo vienu punkto ekvivalentu. Neskaitant šio poveikio, bendras ketvirčio nuostolingumo koeficientas turėjo būti 46,3 %, lyginant su 43,6 % ankstesnį ketvirtį (taip pat eliminavus valiutų pokyčius).

Grupės rezervų politika išlieka nepakitusi. Dėl griežto žalų išieškojimo valdymo grupė sugebėjo užfiksuoti 34,0 punktų žalų regreso koeficientą per metus. Ir tai yra gerokai daugiau už istorinį vidurkį. Tam ypač didelį poveikį padarė sėkmingas dviejų išmokų, užfiksuotų praėjusiais metais, susigrąžinimas. Daliai šių sumų einamaisiais metais vėl buvo suformuoti rezervai, kadangi susijusios įmonės, kurioms grupė darė poveikį, ne iki galo atsigavo po patirtų sunkumų.

Šie veiksmai suteikia grupei galimybę pabrėžti kreditų draudimo verslo jautrumą stambioms pavienėms žaloms, kurios gali sudaryti žymią ketvirčio pelno dalį.

Taip pat, 45,1 % pasiekė grynasis nuostolingumo koeficientas, sumažėjęs 6,2 punkto, lyginant su 2017 m.

(ii)                Išlaidų koeficientas

„Coface“ toliau diegia savo veiklos efektyvumo programą. Per metus buvo sutaupyta 39 mln. EUR; pasiekta daugiau nei „Fit to Win“ plane nustatytas tikslas dėl bendrų 30 mln. EUR santaupų per 2018 m.

Sutaupytos lėšos leido toliau reinvestuoti į „Coface“ veiklos pertvarkymą, apimantį riziką, sistemas, procesus ir paslaugų kokybę.

Grynasis išlaidų koeficientas po perdraudimo buvo 34,5 % ir lyginant su ankstesniais metais padidėjo 0,7 punkto.

-        Finansinės veiklos rezultatai

 2018 m. grynasis finansinis veiklos pelnas sudarė 51,1 mln. EUR, įskaitant 4,7 mln. EUR grynojo realizuoto kapitalo prieaugį ir nuvertėjimą. Atsižvelgiant į finansų rinkose vyraujančias sąlygas, lyginant su 2017 m., realizuoto kapitalo prieaugio lygis sumažėjo.

Aplinkoje, kur vis dar vyrauja istoriškai mažos palūkanų normos, „Coface“ sugebėjo užfiksuoti portfelio grąžos padidėjimą (t. y. nepaisant kapitalo prieaugio ir nuvertėjimo) iki 40,7 mln. EUR (lyginant su 37,5 mln. EUR 2017 m.). 2018 m. buhalterinė grąža [6], neskaitant kapitalo prieaugio, buvo 1,5 % – šiek tiek didesnė nei ankstesniais metais (1,4 %).

-        Veiklos pajamos ir grynasis pelnas

 Per metus veiklos pajamos sudarė 203,9 mln. EUR, t.y. žymiai augo (+32,0 %), lyginant su ankstesniais metais. Daugiausia dėl mažesnio išmokų koeficiento bei įplaukų augimo.

2017 m. taikomas mokesčių tarifas sumažėjo nuo 41 % iki 34 %.

Iš viso grynasis pelnas (grupės dalis) sudarė 122,3 mln. EUR, įskaitant 24,1 mln. EUR 2018 m. 4-ajame ketv.

 

AKCININKŲ KAPITALAS  

2018 m. gruodžio 31 d. grupės akcininkų kapitalas sudarė 1 806,2 mln. EUR, padidėjęs iki 3,6 mln. EUR arba +0,2 % (1 802,6 mln. EUR 2017 m. gruodžio 31 d.).

Šį pokytį daugiausia galima paaiškinti teigiamo grynojo 122,3 mln. EUR rezultato kompensavimu dividendų išmokomis (52,9 mln. EUR), akcijų išpirkimais (46,8 mln. EUR) ir neigiamu investicijų vertės koregavimu (18,7 mln. EUR).

2018 m. spalio 24 d. paskelbta akcijų išpirkimo programa didžiausiai 15 mln. EUR sumai buvo užbaigta 2019 m. sausio 8 d. Iš viso nupirkta 1 867 312 akcijų, kurių vertė 14 999 990 EUR (neskaitant mokesčių).

Už visus 2018 m. vidutinė materialiojo nuosavo kapitalo grąža (RoATE) buvo 7,7 % arba 8,0 % [7] neskaitant nepasikartojančių elementų.

 

APŽVALGA 

2018 m. pabaigoje pasitvirtino „Coface“ laipsniškas rizikos aplinkos normalizavimosi scenarijus. Dabar ekonominė aplinka akivaizdžiai nepastovi, kadangi atsirado naujų rizikos veiksnių (Kinijos ekonomikos sulėtėjimas, „Brexit“, JAV vyriausybės uždarymas, prekybos karai) šalia jau buvusių rizikos veiksnių (Argentina, Turkija).

Šiame ekonominiame kontekste „Coface“ pasitiki savo strategija, kuri nustato siekį tapti aktyviausiu kreditų draudiku, ir toliau susitelkia į jos įgyvendinimą.

Dėl savo investicijų į rizikos valdymą „Coface“ laikysis disciplinuotos rizikos vertinimo politikos, atkreipdama dėmesį į kreditų draudimo verslo jautrumą stambioms žaloms, kurios gali sudaryti žymią ketvirčio pelno dalį.

Įmonė pasitiki savo balanso tvarumu ir vadovaujasi savo kapitalo valdymo politika bei pasiūlys savo akcininkams paskirstyti 100 % grynojo pelno, mažiausiai 60 % dividendų forma [8].

„Coface“ išlaiko savo tikslą pateikti paraišką dėl savo vidinio modelio patvirtinimo 2019 m. vasarą. Šia tema pradėtos diskusijos su reguliuotoju.

Be to, vykdo standartinės formulės pakeitimus, kurių laukiamas poveikis - grupės mokumo koeficiento sumažėjimas 15–20 punktų. Šį pokytį tikimasi įgyvendinti 2020 m.

Išlaikomi tikslai pasiekti apie 83 % grynąjį sudėtinį koeficientą per ciklą bei 8 % + 1 % RoATE.

 

PRIEDAS

Ketvirčio rezultatai

Pajamų ataskaitos elementai mln. EUR

Ketvirčio duomenys

Q1-17 Q2-17 Q3-17 Q4-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 %

%

ankst. val. kurs.

Bendrosios pajamos 282,2 283,4 271,6 272,5 278,4 282,3 292,2 289,7 +6,3 % +8,4 %
Paslaugų pajamos 66,1 60,0 57,9 61,2 65,6 58,7 58,5 59,3 (3,1) % (2,9) %
PAJAMOS 348,3 343,4 329,4 333,7 344,0 340,9 350,7 349,1 +4,6 % +6,3 %
RIZIKOS VERTINIMO PAJAMOS / NUOSTOLIAI PO PERDRAUDIMO 14,5 7,0 34,2 44,0 52,4 35,9 34,5 35,0 x0,8 x0,8
Investicijų pajamos, grynosios valdymo išlaidos 5,6 20,2 18,9 10,6 8,3 4,6 29,6 8,6 X0,8 X0,8
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 20,1 27,3 53,1 54,6 60,7 40,5 64,1 43,6 x0,8 x0,8
Kitos veiklos pajamos / išlaidos (1,0) 0,0 (1,3) 1,7 (2,3) 1,5 (1,0) (3,2) Netaikoma Netaikoma
VEIKLOS PELNAS 19,2 27,3 51,7 56,3 58,4 42,0 63,1 40,5 X0,7 x0,7
GRYNASIS PELNAS 7,3 12,9 34,8 28,2 35,5 27,3 35,4 24,1 x0,9 x0,8
Pajamų mokesčio tarifas 52,0 % 47,1 % 27,3 % 47,2 % 35,3 % 26,4 % 39,7 % 32,8 % (14,4) proc.punkt.

 

Apibendrinti rezultatai

Pajamų ataskaitos elementai mln. EUR

Apibendrinti duomenys

Q1-17 H1-17 9M-17 FY-17 Q1-18 H1-18 9M-18 FY-18 % % ankst. val. kurs.
Bendrosios pajamos 282,2 565,6 837,2 1 109,7 278,4 560,7 852,9 1 142,6 +3,0 % +5,7 %
Paslaugų pajamos 66,1 126,2 184,0 245,2 65,6 124,3 182,8 242,1 (1,3) % (0,1) %
PAJAMOS 348,3 691,7 1 021,2 1 354,9 344,0 685,0 1 035,7 1 384,7 +2,2 % +4,6 %
RIZIKOS VERTINIMO PAJAMOS / NUOSTOLIAI PO PERDRAUDIMO 14,5 21,5 55,8 99,8 52,4 88,3 122,8 157,8 x1,6 x1,5
Investicijų pajamos, grynosios valdymo išlaidos 5,6 25,9 44,7 55,3 8,3 12,9 42,5 51,1 (7,5) % +10,3 %
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 20,1 47,4 100,5 155,0 60,7 101,2 165,3 208,9 x1.3 x1,4
Kitos veiklos pajamos / išlaidos (1,0) (0,9) (2,3) (0,6) (2,3) (0,8) (1,8) (5,0) Netaikoma Netaikoma
VEIKLOS PELNAS 19,2 46,5 98,2 154,4 58,4 100,4 163,4 203,9 x1,3 x1,4
GRYNASIS PELNAS 7,3 20,2 55,0 83,2 35,5 62,8 98,2 122,3 x1,5 x1,5
Pajamų mokesčio tarifas 52,0 % 49,0 % 36,9 % 40,8 % 35,3 % 31,7 % 34,8 % 34,4 % (6,4) proc. punkt.

 

ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS – kai kuriuose pareiškimuose šiame pranešime spaudai gali būti pateikiamos prognozės, kurios pastebimai susijusios su būsimais įvykiais, tendencijomis, projektais arba tikslais. Šias prognozes iš esmės sudaro nustatyta arba nenustatyta rizika bei neaiškumai ir jas gali paveikti daugelis veiksnių, galinčių nulemti didelį skirtumą tarp tikrų rezultatų ir šiuose pareiškimuose pateikiamų rezultatų. Norėdami gauti konkrečių pagrindinių veiksnių, rizikos ir neaiškumų, galinčių turėti įtakos „Coface“ grupės įmonėms, aprašymą žr. 2018 m. balandžio 5 d. numeriu D.18-0267 pateikto „Coface“ grupės 2017 m. registracijos dokumento 5 skyrių „Pagrindiniai rizikos veiksniai ir jų valdymas „Coface“ grupėje“. „Coface“ grupė nepripažįsta jokio ketinimo arba įsipareigojimo publikuoti šių prognozių atnaujinimų arba teikti naują informaciją apie būsimus įvykius arba kitas aplinkybes. 

 

[1] (7,1) mln. EUR vienkartinis koregavimas, įskaitant grąžinamąsias išmokas ir poveikį atgaline data.

[2] RoATE = vidutinė nuosavo kapitalo grąža

[3]  Numatytąjį mokumo koeficientą sudaro preliminarus skaičiavimas, atliktas pagal „Coface“ pateikiamą Mokumo II reglamentų aiškinimą. Galutinių skaičiavimų rezultatas gali skirtis nuo preliminariųjų. Numatytas mokumo koeficientas nėra tikrinamas.

[4] Siūlomas paskirstymas turi būti patvirtintas 2019 m. gegužės 16 d. vyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

[5] Apskaičiuotą mokumo koeficientą sudaro preliminarus skaičiavimas, atliktas pagal „Coface“ pateikiamą Mokumo II reglamentų aiškinimą. Galutinių skaičiavimų rezultatas gali skirtis nuo preliminariųjų. Numatytas mokumo koeficientas nėra tikrinamas. Tai apima griežtesnio faktoringo SCR apskaičiavimo poveikį.

[6]  Buhalterinės grąžos koeficientas apskaičiuotas pagal vidutinį investicijų portfelį, neskaitant nekonsoliduotų filialų.

[7]  Nepasikartojantys elementai sudarė 3,8 mln. EUR ir daugiausia (10,6 mln. EUR) restruktūrizavimo rinkliavų, kurias iš dalies kompensuoja 7,5 mln. EUR rezervai.

[8] Siūlomas paskirstymas turi būti patvirtintas 2019 m. gegužės 16 d. vyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Viršus
  • Lithuanian
  • English